Algemene voorwaarden 2023

Welkom bij Gflex Algemene Voorwaarden. Wij streven naar een vertrouwde samenwerking door volledige transparantie. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en ontdek hoe we samenwerken met integriteit en duidelijkheid.

Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact met ons op.

nurse -caretaking- 8 voordelen voor ICT in de zorg

Algemene Voorwaarden Gflex B.V.

Versie 2023.01

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gflex B.V. gevestigd aan Watergoorweg in Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 63635836 (hierna aangeduid als “Leverancier”).

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering van goederen en/of diensten door Leverancier die wordt gesloten tussen Leverancier en de natuurlijke- of rechtspersonen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die de diensten en/of goederen afnemen (hierna: “Afnemer”) en zijn ingedeeld in verschillende modules.

 

Module A bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere overeenkomst waaronder Leverancier diensten en/of goederen levert aan Afnemer. De bepalingen in de overige modules zijn van toepassing zoals hieronder beschreven.

 

Module B – Hardware is aanvullend van toepassing indien Leverancier onder de Overeenkomst hardware aanbiedt aan Afnemer.

 

Module C – Hosting is aanvullend van toepassing indien Leverancier onder de Overeenkomst hosting aanbiedt aan Afnemer.

Module D – Cloudoplossingen is aanvullend van toepassing indien Leverancier onder de Overeenkomst Cloudoplossingen aanbiedt aan Afnemer.

 

 

Module A: Algemeen

Artikel A.1.         Toepasselijkheid

A.1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Gflex B.V. Tevens maken deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Gflex B.V. en haar klanten.  

 

Artikel A.2.         Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld. 

 

A.2.1. Account: het persoonlijke account van Afnemer dan wel Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Dienst.

 

A.2.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

 

A.2.3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot clouddiensten, netwerkdiensten, beheerwerkzaamheden, securitydiensten, software verkoop en installatie van hardware.

 

A.2.4. Eindgebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de door Leverancier ten behoeve van Afnemer geleverde Dienst gebruikt.

 

A.2.5. Goederen: goederen zoals producten en hardware, zoals beschreven in en ter beschikking gesteld onder de Overeenkomst.

 

A.2.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede echten op knowhow.

 

A.2.7. Kantooruren: de tijd van 09:00 tot 17:30 uur (CET/CEST) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en dagen waarvan Leverancier vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

 

A.2.8. Klantdata: alle door Afnemer of zijn Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens.

 

A.2.9. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

 

A.2.10. Offerte: een Schriftelijk aanbod van Leverancier.

 

A.2.11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer op grond waarvan leverancier de Dienst en/of Goederen zal (doen) leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 

A.2.12. Partij(en): Leverancier en Afnemer tezamen of afzonderlijk.

 

A.2.13. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

A.2.14. Vertrouwelijke informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

 

A.2.15. Website: de website van Leverancier, bereikbaar via het domein https://www.gflex.nl/, dan wel bijbehorende subdomeinen.

 

A.2.16. Werkdagen: de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Leverancier vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

 

Artikel A.3.         Overeenkomst: toepasselijkheid en interpretatie

A.3.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van Leverancier, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Leverancier en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

 

A.3.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

A.3.3. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.  

 

A.3.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

 

A.3.5. De administratie van Leverancier is leidend, behoudens tegenbewijs van Afnemer. 

 

A.3.6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a.    (eventuele) aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
b.    geaccordeerde Offerte;
c.    (eventuele) service level agreement;
d.    Algemene Voorwaarden.

 

A.3.7. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende modules van deze Algemene Voorwaarden zullen ten aanzien van de betreffende Goederen of Diensten telkens de bepalingen opgenomen in de meest specifiek van toepassing zijnde module voorrang hebben.

 

 

Artikel A.4.         Totstandkoming van de Overeenkomst

A.4.1. Een Offerte of ander aanbod van Leverancier is vrijblijvend en is geldig voor de duur van veertien (14) dagen. Leverancier is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Leverancier daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

 

A.4.2. Leverancier is alleen gebonden aan een, door een potentiële Afnemer gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Leverancier, indien Leverancier de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

 

A.4.3. De Overeenkomst komt tot stand door:

a.    de digitale ondertekening van de Offerte door Afnemer;
b.    de Schriftelijke aanvaarding door Afnemer van de Offerte of een ander aanbod van Leverancier;

 

A.4.4. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Leverancier werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Afnemer Leverancier verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

 

A.4.5. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

 

Artikel A.5.         Duur en einde van de Overeenkomst

A.5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (12 kalendermaanden) en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn.

 

A.5.2. De Overeenkomst kan Schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van twee (2) kalendermaand(en) tegen het einde van de termijn.

 

A.5.3. Voor de natuurlijke persoon/personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (12 kalendermaanden) en daarna stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn. Na deze verlenging kan de duurovereenkomst op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand.

 

A.5.4. Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij deze Algemene Voorwaarden bepaald.

 

A.5.5. De Leverancier mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

a.    Afnemer failliet is verklaard;
b.    Afnemer surseance van betaling is verleend;
c.    de onderneming van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd;
d.    er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer.

A.5.6. Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

 

A.5.7. Indien Afnemer, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 25% van de totale prijs over de overeengekomen periode van één (1) jaar als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

 

A.5.8. Indien Afnemer bij annulering de afname weigert van de reeds door Leverancier aangeschafte zaken zoals Materialen, afgenomen diensten van derden, Goederen en software, al dan niet be- of verwerkt of geleverde Diensten, is Afnemer gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Leverancier te voldoen.

 

A.5.9. Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de Leverancier naar redelijkheid wat als de overeengekomen orderprijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Leverancier dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

 

A.5.10. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

 

Artikel A.6.         Uitvoering van de Overeenkomst

A.6.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Leverancier zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Door Leverancier bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.  

 

A.6.2. Afnemer zal aan Leverancier alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan Leverancier: 

a.    alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
en 
b.    toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

A.6.3. Leverancier heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen.

 

A.6.4. Indien de medewerkers van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Afnemer of op een door Afnemer aangewezen locatie, zal Afnemer kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn. 

 

A.6.5. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan kunnen voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde gelden. Bij licenties van derden ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele opzegging bij Afnemer.

 

 

Artikel A.7.         Eigendom Klantdata

A.7.1. Alle Klantdata blijft eigendom van Afnemer, Leverancier zal geen eigendomsaanspraken doen op de Klantdata. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier alle Klantdata vernietigen of verwijderen.

 

A.7.2. Afnemer verstrekt aan Leverancier een niet-overdraagbare en enkel voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst sublicentieerbare licentie om de Klantdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

 

 

Artikel A.8.         Meerwerk, maatwerk

A.8.1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Leverancier een aanbod doen. Leverancier zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer. 

 

A.8.2. Voor meerwerk waarvan Leverancier kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft Leverancier geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Leverancier dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht. 

 

A.8.3. Afnemer kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij Leverancier. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit artikel verder uitgewerkt. Voor acceptatie geldt hetgeen uitgewerkt over acceptatie in de Overeenkomst. 

 

A.8.4. Leverancier heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.  

 

 

Artikel A.9.         Helpdesk

A.9.1. Leverancier zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan in de Overeenkomst aangewezen contactpersonen bij Afnemer met betrekking tot vragen over de Dienst. Afnemer dient zelf ondersteuning te bieden aan zijn Eindgebruikers. 

 

A.9.2. De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is.  

 

A.9.3. Leverancier streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.  

 

A.9.4. Leverancier maakt gebruik van een ticketsysteem bij het afhandelen van meldingen. 

 

A.9.5. Indien ondersteuning niet op afstand mogelijk is, kunnen aanvullende Schriftelijke afspraken worden gemaakt over de ondersteuning op locatie van Afnemer. Hier zijn aanvullende kosten van toepassing.

 

 

Artikel A.10.       Geheimhouding

A.10.1. De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie. 

 

A.10.2. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

 

A.10.3. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.  

 

A.10.4. Partijen leggen de voorgaande twee leden beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt. 

 

A.10.5. Indien een van de partijen door een bevoegde instantie een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie ontvangt, is zij gerechtigd daartoe over te gaan. Partijen zijn echter verplicht om zo snel mogelijk de andere partij over het bevel te informeren, tenzij het bevel of de wet zulks uitdrukkelijk verbiedt. Indien een van de partijen maatregelen (zoals een kort geding) neemt tegen het bevel, zal de andere partij wachten met afgifte tot op deze maatregelen beslist is, voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

 

A.10.6. De plicht tot vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie vervalt indien partijen kunnen bewijzen dat deze Informatie:

a.    beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, vrij beschikbare software (zoals open source) of publiek toegankelijke websites of diensten (zoals Facebook of LinkedIn);
b.    reeds voor de datum van verstrekking in het bezit was van partij;
c.    verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens partijen zou schenden door deze verstrekking; of
d.    onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van partijen is ontwikkeld.

 

A.10.7. Informatie verliest niet haar vertrouwelijk karakter wanneer delen van deze informatie beschikbaar zijn.

 

 

Artikel A.11.       Personeel en concurrentie

A.11.1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Leverancier in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier. Elke werknemer die in dienst wordt genomen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier, geldt als afzonderlijke overtreding. 

 

A.11.2. Het verbod geldt niet in geval de werknemer uit eigen beweging reageert op een voor het algemene publiek aangeboden vacature die via gebruikelijke kanalen is gepubliceerd.  

 

A.11.3. In geval van schending van dit artikel zal Afnemer een direct opeisbare boete van EUR 10.000,- (tienduizend euro) per overtreding en EUR 500,- (vijfhonderd euro) per dag dat de schending voortduurt, verbeuren aan Leverancier met een maximum van EUR 50.000,- (vijftigduizend euro).

 

A.11.4. Onder werknemers van Leverancier worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Leverancier of van één van de aan Leverancier gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar geleden in dienst van Leverancier of van één van de aan Leverancier gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan.  

 

A.11.5. Het staat Leverancier vrij naast voor Afnemer ook aan derden te leveren, ook als dit concurrenten zijn van Afnemer. 

 

A.11.6. Behoudens Schriftelijke toestemming zal Afnemer zich gedurende de Overeenkomst en 1 jaar (12 kalendermaanden) daarna onthouden van het (laten) ontwikkelen en/of exploiteren van soortgelijke diensten zoals ontwikkeld door of ten behoeve van Leverancier of geëxploiteerd door Leverancier, noch pogingen daartoe ondernemen. 

 

 

Artikel A.12.       Aansprakelijkheid

A.12.1. Leverancier is jegens Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: 

a.    schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); 
b.    kosten voor het beëindigen en beperken van een datalek; 
c.    kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen; 
d.    redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om Leverancier er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 
e.    redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; 
f.     redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld; 
g.    redelijke en aantoonbare kosten de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst. 

 

A.12.2. Voor overige schade is Leverancier niet aansprakelijk. 

 

A.12.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot de in de overeenkomst bedongen prijs. In geval van een duurovereenkomst geldt de prijs van het eerste jaar.

 

A.12.4. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 

A.12.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking Schriftelijk bij Leverancier meldt.  

 

A.12.6. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Afnemer), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst. 

 

A.12.7. Voor de natuurlijke persoon/personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf zijn voorgaande leden uit dit artikel niet van toepassing.

 

 

Artikel A.13.       Overmacht

A.13.1. Leverancier kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Leverancier kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is. 

 

A.13.2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen. 

 

A.13.3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat. 

 

 

Artikel A.14.       Vergoeding

A.14.1. Alle prijzen in iedere aanbieding of Offerte en op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst. 

 

A.14.2. Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Leverancier het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.  

 

A.14.3. Waar in de Overeenkomst “het geldende uurtarief” of “geldende tarieven” of woorden van gelijke strekking worden genoemd, worden de tarieven zoals opgenomen in de door Leverancier gepubliceerde en meest actuele prijslijsten bedoeld. 

 

A.14.4. Leverancier is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. Leverancier zal Afnemer hiertoe ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Afnemer heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

A.14.5. Leverancier is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging is wel mogelijk voor de natuurlijke persoon/personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf.

 

A.14.6. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Leverancier tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging is wel mogelijk voor de natuurlijke persoon/personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf.

 

A.14.7. Lid 5 en 6 van dit artikel maken een uitzondering op het recht van Afnemer om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien Leverancier de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Leverancier gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Afnemer, door te voeren.  

 

 

Artikel A.15.       Betaling

A.15.1. Periodieke bedragen kunnen vooraf door Leverancier in rekening worden gebracht. Voor betalingen zal Leverancier een factuur naar Afnemer toesturen.

 

A.15.2. De betaaltermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum. 

 

A.15.3. Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Leverancier is dan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 

 

A.15.4. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus) - voor rekening van de Afnemer zijn. Leverancier is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro). 

 

A.15.5. Leverancier heeft het recht het gebruik van de Diensten op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren indien: 

a.    de Afnemer de door hem verstrekte machtiging tot automatische afschrijving intrekt; 
b.    de Afnemer de door Leverancier ingediende facturen bij herhaling niet tijdig betaalt; 
c.    er een verslechtering in de solvabiliteit van Afnemer intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van Afnemer; 
d.    misbruik of oneigenlijk gebruik is geconstateerd. 

 

A.15.6. Voor het blokkeren en een eventuele deblokkering kan Leverancier administratiekosten in rekening brengen. De Afnemer blijft gedurende de blokkering eventueel periodiek verschuldigde bedragen verschuldigd. 

 

A.15.7. Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Leverancier uit welke hoofde dan ook. 

 

A.15.8. Leverancier is gerechtigd de vorderingen van Afnemer op Leverancier te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier op Afnemer. 

 

A.15.9. Indien Leverancier gerede twijfel heeft over de voldoening van de betalingsverplichtingen van Afnemer, is Leverancier gerechtigd een bankgarantie of borgstelling te verlangen, dan wel een waarborgsom te vorderen. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Afnemer in redelijkheid gedurende zes (6) maanden verschuldigd zal zijn. 

 

 

Artikel A.16.       Wijziging van de Overeenkomst

A.16.1. Leverancier behoudt zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.

 

A.16.2. Indien de bedoelde wijziging(en) de Diensten dan wel de positie van Afnemer aanzienlijk negatief beïnvloed(t)(en), kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Leverancier is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat.

 

A.16.3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Afnemer, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

 

Artikel A.17.       Wijziging Dienst

A.17.1. Leverancier mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Afnemer welkom, maar Leverancier heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Leverancier streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) Werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Afnemer kan in geen geval de oude versie van de Dienst blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd. 

 

 

Artikel A.18.       Overdracht rechten en plichten

A.18.1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. 

 

A.18.2. Afnemer geeft Leverancier bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Leverancier zal Afnemer berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden. 

 

 

Artikel A.19.       Exit

A.19.1. Leverancier zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst, en in overeenstemming met de Overeenkomst, op verzoek van Afnemer, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Leverancier worden aangeboden en geldt alleen indien Afnemer aan al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan.  

 

A.19.2. Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Leverancier haar op dat moment geldende uurtarief voor Afnemer hanteren. Alle overige kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen tevens voor rekening van Afnemer.

 

 

Artikel A.20.       Overige bepalingen

A.20.1. Nederlands recht is van toepassing.

 

A.20.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

A.20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is, met dien verstande dat Leverancier gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.

 

A.20.4. Alle rechtsvorderingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar (12 kalendermaanden), te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen Partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Dit artikel laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van Leverancier onverlet.

 

 

Module B: Hardware

 

Artikel B.1.          Toepasselijkheid

B.1.1. Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer hardware koopt van Leverancier. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de koop van hardware, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze module wordt beschreven.

 

 

Artikel B.2.          Levering

B.2.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Leverancier zich in om de hardware conform de Overeenkomst, dan wel binnen een redelijke termijn aan Afnemer te leveren. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware gaat over op Afnemer op het moment dat de hardware door Leverancier op het overeengekomen adres geleverd is.  

 

B.2.2. Afnemer dient de geleverde hardware zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien Afnemer beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient Afnemer dit onverwijld en schriftelijk bij Leverancier te melden. Afnemer dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Leverancier mee te sturen om de gegrondheid van de melding te beoordelen.  

 

B.2.3. Indien Afnemer niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan Leverancier meldt, wordt de hardware geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd. Meldingen na de in het vorige lid bedoelde termijn zijn mogelijk maar brengen mogelijk aanvullende kosten met zich mee.

 

 

Artikel B.3.          Installatie

B.3.1. Indien overeengekomen, zal Leverancier de hardware op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren. Leverancier is gerechtigd om de installatie van hardware op een bepaalde locatie te weigeren indien de locatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de hardware op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd. 

 

B.3.2. Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en netwerkaansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is Leverancier mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren. 

 

B.3.3. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Afnemer.

 

B.3.4. Leverancier heeft het recht om derden in te schakelen ten behoeve van de installatie van de hardware zoals bedoeld in het vorige lid. 

 

B.3.5. Afnemer zal Leverancier of de door Leverancier ingeschakelde derde(n) toegang verschaffen tot de aangewezen locatie en de noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van de installatie van de hardware.

 

 

Artikel B.4.          Garantie

B.4.1. Op de door Leverancier geleverde hardware rust uitsluitend de door de fabrikant gegeven garantie, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven. Informatie over de fabrieksgarantie is te vinden op de website van de fabrikant of importeur, dan wel in de documentatie van de fabrikant die bij de hardware geleverd wordt. 

 

 

Artikel B.5.          Retourneren

B.5.1. Het retourneren van hardware is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van Leverancier.  

 

B.5.2. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer draagt zorg voor het adequaat verpakken van de hardware en dient de hardware te retourneren middels een verzekerde verzending. 

 

B.5.3. Afnemer is gehouden de hardware in onbeschadigde staat aan Leverancier te retourneren, behoudens normale slijtage van de hardware. Indien Leverancier constateert dat Afnemer zonder Schriftelijke toestemming van Leverancier veranderingen heeft aangebracht aan de hardware, dan wel de hardware beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Afnemer. 

 

 

Module C: Hosting

Artikel C.1.          Toepasselijkheid

C.1.1. De onderhavige artikelen zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende hosting.

 

Artikel C.2.          Algemeen

C.2.1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren.

 

C.2.2. Afnemer garandeert dat hij beschikt over alle vereiste vergunningen, licenties en toestemmingen om gebruik te maken van de Diensten, en dat het gebruik daarvan in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer vrijwaart en stelt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de Diensten door of namens Afnemer. 

 

C.2.3. De installatie van en het onderhoud met betrekking tot de hardware wordt verricht door Leverancier. Afnemer heeft derhalve géén recht op toegang tot de serverruimte.

 

 

Artikel C.3.          Opslag-, data- en stroomlimieten

C.3.1. Leverancier kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use. 

 

C.3.2. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van Leverancier in een vergelijkbare situatie zouden doen. 

 

C.3.3. Als Afnemer meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft Leverancier het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Leverancier. 

 

C.3.4. Leverancier is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten. 

 

 

Artikel C.4.          Webhosting

C.4.1. Indien de Diensten (mede) bestaan uit webhosting (ook wel aangeduid als “shared hosting), wordt de capaciteit en opslagruimte van de door Leverancier aan Afnemer beschikbaar gestelde hardware gedeeld met andere klanten van Leverancier.  

 

C.4.2. Vanwege de gedeelde infrastructuur dient Afnemer onnodige piekbelasting van de Diensten te voorkomen en dient Afnemer zich ervan te onthouden om de Diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat hinder voor andere klanten die van de hardware gebruik maken ontstaat.  

 

C.4.3. Ingeval van een excessieve belasting van de hardware door Afnemer, kan Leverancier de Diensten voor Afnemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk blokkeren teneinde de kwaliteit van de dienstverlening voor andere klanten te waarborgen, zonder enigerlei aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Leverancier zal Afnemer in een zodanig geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en met Afnemer in gesprek gaan over een passende oplossing. 

 

 

Artikel C.5.          VPS

C.5.1. Indien de Diensten (mede) bestaan uit hosting via een Virtual Private Server (VPS), wordt door Leverancier aan Afnemer virtueel onderverdeelde hardware ter beschikking gesteld en beschikt Afnemer over eigen capaciteit en opslagruimte.  

 

C.5.2. Afnemer kan op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte van de Diensten upgraden. Leverancier streeft ernaar om de aangevraagde upgrade zo spoedig mogelijk door te voeren. Het downgraden van de Diensten is alleen mogelijk aan het einde van de overeengekomen contractperiode. Afnemer dient minimaal één (1) maand voor het einde van de contractperiode een verzoek voor de downgrade bij Leverancier in te dienen. Leverancier zal de downgrade invoeren op de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode.

 

C.5.3. Een upgrade of downgrade van de Diensten kan door Afnemer worden aangevraagd via de verkoopafdeling van Leverancier.

 

 

Artikel C.6.          SSL/TLS-certificaten

C.6.1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van SSL/TLS-certificaten is onderworpen aan de regels en procedures van de certificaatautoriteit die het SSL/TLS-certificaat uitgeeft. De desbetreffende certificaatautoriteit beslist over de toekenning van het SSL/TLS-certificaat. Leverancier vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.  

 

C.6.2. Het SSL/TLS-certificaat wordt kosteloos aangeboden aan Afnemer en is geldig voor de overeengekomen geldigheidsduur. Het SSL/TLS-certificaat wordt automatisch vernieuwd, tenzij Afnemer schriftelijk verzoekt om het SSL/TLS-certificaat niet te verlengen.

 

C.6.3. Afnemer dient bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat alle wet- en regelgeving en alle door de certificaatautoriteit gestelde voorwaarden in acht te nemen.

 

C.6.4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle schade en claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van het SSL/TLS-certificaat door Afnemer.

 

C.6.5. Indien het SSL/TLS-certificaat wordt ingetrokken, heeft Afnemer geen recht op een vervangend SSL/TLS -certificaat.

 

 

Artikel C.7.          Gebruiksregels

C.7.1. Afnemer onthoudt zich ervan overige afnemers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Leverancier. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige afnemers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Leverancier zal Afnemer op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 

C.7.2. Het is Afnemer verboden materialen op de servers van Leverancier op te slaan die:

a.    kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b.    inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c.    informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit;
d.    hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; of
e.    kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

 

C.7.3. Afnemer zal zich bij het gebruik van de Diensten gedragen zoals Leverancier mag verwachten van een zorgvuldige gebruiker van de Diensten.

 

C.7.4. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten en Leverancier te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van Leverancier of anderen. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Leverancier of anderen hinderen of schade toebrengen.

 

C.7.5. Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van Leverancier via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

 

Artikel C.8.          Notice-and-takedown

C.8.1. Indien Leverancier zelf constateert, of er door een derde op wordt gewezen, dat met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Leverancier Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.

 

C.8.2. Afnemer dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen één (1) Werkdag) een voldoende gemotiveerde reactie te geven, waarna Leverancier besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen kan Leverancier direct ingrijpen (bijvoorbeeld door het materiaal te verwijderen of de Diensten geheel of gedeeltelijk te blokkeren), maar spant Leverancier zich in om Afnemer achteraf zo spoedig mogelijk in te lichten.  

 

C.8.3. Leverancier is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer inbreuk maakt op diens rechten, mits: 

a.    het voldoende aannemelijk is dat de materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn; 
b.    de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens; 
c.    het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en 
d.    de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren. 

 

C.8.4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij de gegevens en alle relevante informatie over Afnemer en derden (waaronder klanten van Afnemer) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 

 

C.8.5. Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Afnemer of diens klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de gegevens dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.  

 

C.8.6. Afnemer vrijwaart en zal Leverancier schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Afnemer, de klanten van Afnemer en/of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst. 

 

 

Module D: Cloudoplossingen

 

Artikel D.1.         Toepasselijkheid

D.1.1. De onderhavige artikelen zijn van toepassing indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende cloudoplossingen.

 

 

Artikel D.2.         Algemeen

D.2.1. Leverancier zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau ten behoeve van de opgeslagen Klantdata van Afnemer.

 

D.2.2. In het kader van het verzenden van data door Afnemer naar de servers van Leverancier is Afnemer zelf verantwoordelijk voor een veilige en werkende internetverbinding. Het risico voor het verzenden van data rust bij Afnemer.

 

 

Artikel D.3.         Onderhoud, aanpassing en verbetering

D.3.1. Leverancier heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Afnemer daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Afnemers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

 

D.3.2. Leverancier heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

 

 

Artikel D.4.         Beschikbaarheid: best effort

D.4.1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een service level agreement. 

 

D.4.2. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of service level agreement zal Leverancier regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Afnemer op systemen van Leverancier opgeslagen Klantdata en Data die door Afnemer op haar eigen systemen is opgeslagen, mits deze systemen onder beheer van Leverancier vallen, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar stellen.  

 

D.4.3. Reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om een reservekopie van de Klantdata bij beëindiging of ontbinding te verzoeken.

 

D.4.4. Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst. 

 

 

Artikel D.5.         Account

D.5.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, hebben Afnemer en zijn Eindgebruikers een Account nodig. In opdracht van Afnemer zal Leverancier voor Afnemer en Eindgebruikers een account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen. Het wachtwoord kan aangepast worden. Het is de verantwoording van Afnemer dat hierbij altijd wordt gekozen voor een sterk wachtwoord. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van ‘twee-factor-authenticatie’ middels [SMS/e-mail/applicatie/…]. Bij bepaalde diensten is deze ‘twee-factor-authenticatie’ verplicht. Afnemer kan een dwingend advies hebben in de technische vorm. 

 

D.5.2. Leverancier kan een limiet stellen aan het aantal Eindgebruikers dat van de Dienst gebruik mag maken.  

 

D.5.3. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Afnemer of Eindgebruiker moeten de logingegevens geheim te houden. 

 

D.5.4. Het gebruik van Accounts door de Afnemer en/of Eindgebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Afnemer. Leverancier mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt. 

 

D.5.5. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Afnemer direct melding maken bij Leverancier, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

 

Artikel D.6.         Gebruiksregels

D.6.1. Afnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om materialen aan te bieden of te verspreiden via de Diensten die:

a.    kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b.    inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c.    informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit;
d.    hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; of
e.    kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

 

D.6.2. Afnemer zal zich bij het gebruik van de Diensten gedragen zoals Leverancier mag verwachten van een zorgvuldige gebruiker van de Diensten.

 

D.6.3. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten en Leverancier te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van Leverancier of anderen. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Leverancier of anderen hinderen of schade toebrengen.

 

D.6.4. Indien Leverancier van oordeel is dat er sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het Materiaal blokkeren en/of de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten, echter zonder dit definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Leverancier een back-up zal maken). Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.

 

 

Artikel D.7.         Intellectuele Eigendomsrechten

D.7.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en de Materialen berusten en blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers. 

 

D.7.2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. 

 

D.7.3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan. 

 

D.7.4. Leverancier kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Leverancier dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen. 

 

D.7.5. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen. 

 

D.7.6. Afnemer vrijwaart Leverancier voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de Klantdata of Materialen zoals afkomstig van de Afnemer of zijn Eindgebruikers. 

 

D.7.7. Het is Leverancier, met toestemming van Afnemer, toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. 

nurse -caretaking- 8 voordelen voor ICT in de zorg

ICT-kennis
& opdoen?

Het ICT-landschap verandert continu. De beveiligingsupdate van gister vormt vandaag een risico. Cybercriminelen grijpen iedere kans aan om digitaal in te breken. Ons team ICT experts bijt zich vast in de nieuwste ontwikkelingen en delen die graag met jou. Werken bij Gflex staat gelijk aan veel nieuwe kennis op het gebied van ICT opdoen. 

Lees alle berichten

De voordelen:

  • Altijd en overal werken
  • Blijf als expert op de hoogte van de laatste updates
  • Niet reactief, maar proactief: zo blijven we cybercriminelen voor