Gflex - slimme ICT oplossingen en ICT uitdagingen

Algemene Voorwaarden Winactie

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van www.gflex.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en ouder.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Gflex kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars zullen per e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De deelnemer geeft met deelname akkoord tot het verzenden van deze correspondentie per mail. Ook zal de deelnemer de maandelijkse nieuwsbrief van Gflex ontvangen. Hij of zij kan zich, waar gewenst, via deze e-mail ook afmelden voor deze nieuwsbrief.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, medewerkers van Gflex, familieleden van deze medewerkers of derden die aan deze actie hebben meegewerkt.

6 – De prijs is persoons- en bedrijfsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Gflex gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs die wordt uitgekeerd bestaat uit een deel hardware, een deel installatie, ook wel arbeid en een deel maandelijkse kosten. Deze maandelijkse kosten dienen door de winnaar te worden betaald aan Gflex. Deze worden samen met de klant overeengekomen. De maximale waarde van de prijs is €2.500.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Gflex of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Gflex niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Gflex mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Gflex gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Gflex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – Gflex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – Gflex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

14 – Gflex is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

15 – Gflex is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Gflex daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Gflex op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

16 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u contact opnemen met Michael Brouwer via 088 781 00 00 of [email protected]. Gflex zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

Tips, tricks & updates via de mail.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!