Gflex - slimme ICT oplossingen en ICT uitdagingen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Gflex te Nijkerk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63635836 (“Gflex”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Gflex alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk door Gflex is aanvaard.

Deze voorwaarden gelden ten aanzien van overeenkomsten tussen Gflex en consumenten als voor overeenkomsten met (rechts)personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien een bepaling specifiek voor een doelgroep is bestemd of juist niet kan gelden, wordt dit duidelijk benoemd.

Artikel 1           Offerte en aanvaarding

1.1. Gflex stelt een offerte op waarin Gflex aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Gflex aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2. Indien er sprake is van verkoop, zal Gflex een aanbod doen, welke Opdrachtgever kan accepteren.

1.3. In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie, installatie, hosting en opslag van hardware, software en data ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware en/of websites op verzoek van Opdrachtgever, levering van hardware, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, het bieden van een mogelijkheid tot het maken van back-ups en al hetgeen daarmee samenhangt en zoekmachineoptimalisatie. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is, maar vallen ook onder Diensten.

1.4. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Gflex kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Gflex daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Gflex. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan, schriftelijk worden gedaan en op locatie (locatie Gflex) worden ondertekent. Indien de mededeling aangaande aanvaarding telefonisch wordt verricht, zal deze mededeling ter bewijs worden opgeslagen.

1.6. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Gflex werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Gflex verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.7. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 2           Levering van de Diensten

2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Gflex uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gflex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Gflex worden verstrekt.

2.3. Opdrachtgever zal Gflex toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Gflex redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

2.4. Gflex garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Gflex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gflex is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.5. Gflex is gerechtigd, maar nimmer verplicht de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden in de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6. Tenzij anders overeengekomen is Gflex geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij levering van de eigen Diensten, ook niet indien Gflex deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Gflex de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Gflex zal hierover adequaat informeren.

2.7. Gflex heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Gflex niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.8. Gflex zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3           Levering van Producten (hardware)

3.1. Indien er sprake is van levering van hardware, zal Gflex deze producten afleveren op de overeengekomen datum. Indien geen datum is overeengekomen zal Gflex de producten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na sluiten overeenkomst leveren. Bij vertraging in de levering is Gflex nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door deze te late levering. Indien er sprake is van een aankoop door een consument is bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing en mag hij bij te late levering de overeenkomst ontbinden.

3.2. Gflex is gerechtigd de levering van producten in delen te leveren, waarbij deleverwijze ter keuze van Gflex is. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3. Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van een aankoop door een consument is bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing en mag hij bij te late levering de overeenkomst ontbinden.

3.4. Opdrachtgever is verplicht te geleverde producten te inspecteren en indien hij een defect constateert dient hij dit binnen 48 uur aan Gflex te melden. Daarna vervalt iedere aanspraak in welke vorm dan ook. Indien er sprake is van een aankoop door een consument is bovenstaande inspectieplicht niet van toepassing. Consument heeft het recht om tot in ieder geval twee maanden na ontdekking van een gebrek dit aan Gflex te melden.

Artikel 4           Verkoop van apparatuur

4.1. Indien Gflex in het kader van de Diensten hardware levert aan Opdrachtgever, niet zijnde een consument, geeft Gflex geen garanties behalve voor zover door de fabrikant of importeur al is gedaan. Opdrachtgever dient deze garanties direct bij deze partij in te roepen. Gflex zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent.

4.2. Indien Gflex hardware levert aan een consument staat zij er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Gflex er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

4.3. Een door Gflex, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Gflex daarvan in kennis te stellen.

4.5. Indien Gflex de klacht gegrond acht, worden na overleg met consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door consument betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

4.6. Het risico ten aanzien van de producten en leveringen gaat over na aflevering van de producten door Gflex op het door Opdrachtgever

4.7. Gflex behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Gflex aan Opdrachtgever geleverde of nog te leveren producten, alsmede van eventuele vorderingen voor door Gflex ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van de levering van producten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Gflex van de Opdrachtgever te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van de tussen Gflex en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 5            Bepalingen over reparatie en onderhoud

5.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

5.2. Gflex zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. Gflex is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.

5.3. Als onderdeel van het onderhoud zal Gflex zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Gflex is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Gflex hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

5.4. Gflex zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Gflex is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

5.5. Indien naar het oordeel van Gflex een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Gflex dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering enGflex deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Gflex.

5.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Gflex geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Gflex heeft gemeld en Gflex deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Gflex kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

5.7. Gflex is niet verantwoordelijk voor enig verlies van data, werken etc., van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor backups, tenzij anders overeengekomen met Gflex. Opdrachtgever begrijpt dat hij voordat er onderhoud of reparatiewerkzaamheden plaatsvinden hij zelf data en werken veilig moet stellen.

Artikel 6            Bepalingen over remote support

6.1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

6.2. Gflex zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

6.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Gflex zich inspannen om tegen het normale uurtarief op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen.

Artikel 7           Installatie en configuratie

7.1. Gflex zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.

7.2. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Gflex zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Gflex voldoet, is Gflex gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

7.3. Opdrachtgever zal op verzoek van Gflex medewerkers en hulppersonen van Gflex alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

7.4. Indien voor het gebruik van softwarelicenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Gflex voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Gflex.

Artikel 8            Bepalingen over Hosting

8.1. Gflex biedt de mogelijkheid tot hosting van een website of ander werk. Hierbij geldt dat dit bij een aanbieder van hostingdiensten (derden) zelf geschiedt.

8.2. Indien Gflex geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde diensten (Opdrachtgever sluit niet bij Gflex hosting als dienst af), kan Gflex niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen hem en de leverancier en deze overeenkomst zal ook op basis van de voorwaarden van deze leverancier gesloten worden.

8.3. Bij de door Opdrachtgever afgenomen hosting biedt Gflex geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime tenzij uitdrukkelijk anders is aangeduid in de offerte, Overeenkomst of in een toepasselijke SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.|

8.4. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een website of ander werk zal Gflex zich inspannen om bij verandering van Gflex door derden de betreffende diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. Deze inspanningen, alsmede de daarmee gemoeide kosten, vinden uitsluitend plaats na goedkeuring door Opdrachtgever en worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.5. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Gflex niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van Gflex opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

8.6. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om na oplevering service en onderhoud te laten verrichten door Gflex (al dan niet door middel van SLA en/of onderhoudscontract) zal Gflex deze naar “best effort” uitvoeren. Gflex kan echter zonder apart afgesloten SLA geen garanties geven ten aanzien van up en downtime alsmede snelheid en andere hosting gerelateerde diensten en services.

8.7. Indien Opdrachtgever besluit om na oplevering service en onderhoud te laten verrichten door Gflex, maar de hosting wordt door Opdrachtgever zelf afgenomen bij derde partijen, verleent Opdrachtgever Gflex volledige toegang tot alle door derde partijen gehoste omgevingen en configuratie-mogelijkheden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de diensten die deze derde partij levert en vrijwaart Gflex voor eventuele claims van derden.

8.8. Opdrachtgever vrijwaart Gflex van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s), clouddiensten en dergelijke.

Artikel 9           Bepalingen over Cloudoplossingen

9.1. Indien de Diensten mede het aanbieden van opslag of back-ups behelzen zijn deze voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

9.2. Gflex zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau ten behoeve van de opgeslagen data van Opdrachtgever.

9.3. In het kader van het verzenden van data door Opdrachtgever naar de servers van Gflex is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een veilige en werkende internetverbinding. Het risico voor het verzenden van data rust bij Opdrachtgever.

9.4. Gflex heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Gflex zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Gflex is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

9.5. Gflex heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Gflex zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Gflex is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

9.6. Gflex zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Gflex. Gflex kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Gflex zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

9.7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Gflex. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Gflex, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Gflex zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

9.8. Het is Opdrachtgever verboden materialen op de servers van Gflex op te slaan die:

– Inbreuk maken op rechten ven derden
– In strijd zijn met de wet en/of goede zeden
– Virussen., Trojans etc. bevatten en/of de werking van de servers kunnen beïnvloeden

9.9. Indien naar het oordeel van Gflex een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gflex of derden en/of van Gflex via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gflex gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

9.10. Gflex kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt.

9.11. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten toch overschrijden, dan kan Gflex, bij gebreke van een regeling in de Overeenkomst en na verzending van tenminste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, ervoor kiezen om Opdrachtgever achteraf een extra bedrag per overschreden data-eenheid (bijv. MB of GB) in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen. Bij gebreke van een toepasselijk bedrag, is Gflex bevoegd om ad hoc een redelijk en proportioneel bedrag vast te stellen, dat strookt met de overige prijzen van Gflex en binnen de markt niet buitenproportioneel is.

9.12. Opdrachtgever begrijpt dat Gflex de in dit artikel bedoelde oplossingen en Diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd, maar Gflex kan nooit garanderen dat er geen verlies van data in welke vorm ook zal plaatsvinden.

Artikel 10           Bepalingen over levering software derden

10.1. Voor de levering van software van derden gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM, DVD of downloadlink) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden.

10.2. Gflex zorgt naar besten kunnen voor juiste informatie en licentie verstrekking, maar kan niet garanderen dat dit correct gebeurt. Opdrachtgever vrijwaart Gflex voor alle claims van derden die hiermee samenhangen.

Artikel 11           Bepalingen over Zoekmachineoptimalisatie

11.1. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgevers website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Gflex kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

11.2. Opdrachtgever machtigt Gflex hierbij om in Opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Gflex hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 12           Ontwikkeling van werken

12.1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Gflex, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

12.2. Het is Gflex toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Gflex open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Gflex maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Gflex Gflex zal Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

12.3. Opdrachtgever verkrijgt op de in lid 1 van dit artikel bedoelde werken slechts een gebruikersrecht dat niet overdraagbaar is en dat strekt tot de duur van de overeenkomst (tenzij anders overeengekomen)

12.4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 13           Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van Gflex wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Gflex direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Gflex ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gflex in staat is adequaat te reageren.

13.2. Dein lid 1 bedoelde toerekenbare tekortkoming geldt als directe schade. Gflex is slechts aansprakelijk voor zover het deze directe schade betreft met een maximum van de in de overeenkomst bedongen prijs. In geval van duurovereenkomsten de prijs van het eerste jaar.

13.3. In geen geval is Gflex aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Gflex door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de vereenkomst redelijkerwijs niet van Gflex kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart Gflex voor alle claims van derden, zoals licentiehouders, toezichthouders etc.

13.6. Leden 1 t/m 3 van dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van een overeenkomst tussen Gflex en een consument.

Artikel 14            Duur en opzegging

14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte.

14.2. Ingeval van een duurovereenkomst wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 jaar, met een opzegtermijn van 2 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens met 1 jaar verlengd. Dit is niet van toepassing indien de overeenkomst is aangegeven met een consument. In dat geval geldt dat de duurovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, waarbij deze overeenkomst daarna stilzwijgend wordt verlengd. De consument heeft altijd een opzegtermijn van 1 maand. (na verlenging).

14.3. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

14.4. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Gflex gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Gflex is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

14.5. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 15           Betaling

15.1. Betaling van facturen geschiedt door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij partijen expliciet, schriftelijk een andere betalingstermijn hebben afgesproken.

15.2. Gflex zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een naast de factuur een declaratie sturen aan Opdrachtgever. Indien een Dienst in fasen wordt geleverd, is Gflex gerechtigd per geleverde fase te factureren.

15.3. In afwijking van het vorige lid is Gflex niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal na ontvangst factuur maandelijks dan wel per een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Gflex.

15.4. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voor zover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen. Dit is niet van toepassing indien er sprake van een overeenkomst tussen Gflex en een Consument. Hiervoor gelden de incassobepalingen uit de wet. (WIK)

15.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

15.6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

15.7. In bovenstaande gevallen heeft Gflex voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

15.8. Uitsluitend betalingen aan Gflex zelf werken bevrijdend.

Artikel 16           Wijzigingen in overeenkomst

16.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

16.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Gflex echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

16.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Gflex overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Gflex zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Gflex bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

16.4. Gflex mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

16.5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. Gflex mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

16.6. Dit artikel is niet van toepassing indien er sprake is van een overeenkomst tussen Gflex en een consument.

Artikel 17           Slotbepalingen

17.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gflex gevestigd is.

17.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

17.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

17.4. De door Gflex ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

17.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Gflex steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Tips, tricks & updates via de mail.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!